Metodologia

SPOSÓB LICZENIA PUNKTÓW
W kategoriach tematycznych o końcowym sukcesie zadecyduje średnia ważona poszczególnych aktywności plebiscytowych, do których należą:
 • Otwarte głosowanie na dedykowanej platformie plebiscytowej (waga 0,7)
  Głosujący może oddać jeden głos na jedno rozwiązanie z danej kategorii.
  Po oddaniu głosu użytkownik ma możliwość wypełnienia pogłębiającej
  ankiety związanej z użytkowaniem danego rozwiązania. Każdy punkt
  zdobyty w pogłębionej ankiecie ma wagę 1,0.
 • Ankiety wypełniane przez partnerów (waga 0,3)
  Firmy dostarczające zgłoszone produkty i usługi mają możliwość
  opisania zgłoszonych produktów/usług z własnej perspektywy
  i zaprezentowanie ich kluczowych przewag.
 • Ankiety wypełniane przez klientów końcowych (waga 1,0)
  Uczestnicy plebiscytu mają możliwość przekazania klientom, którzy
  korzystają z ich rozwiązań lub produktów ankiet plebiscytowych,
  które zbadają zadowolenie klientów końcowych z poszczególnych
  produktów i usług. Wybrane ankiety zostaną zweryfikowane
  telefonicznie poprzez pogłębiony wywiad.
OPINIA MENEDŻERÓW ŁAŃCUCHA
DOSTAW W CENTRUM UWAGI
Przypisana do każdej z aktywności waga punktowa to współczynnik, przez który zostaną pomnożone zdobycze punktowe. Wszelkie aktywności związane z bezpośrednią opinią użytkowników konkretnych rozwiązań posiadają wysoką wagę punktową. W centrum plebiscytu leży bowiem chęć oddania głosu menedżerom łańcucha dostaw.
PEŁNA
TRANSPARENTNOŚĆ
Nad procesem głosowania oraz liczenia głosów czuwał będzie niezależny audytor, który zadba o pełną transparentność w przyznawaniu nagród plebiscytowych.
OCENA
PRAKTYKÓW
Nad oceną oraz prawidłowym opunktowaniem ankiet plebiscytowych czuwała będzie kapituła projektu złożona z redaktorów naczelnych „Logistics Manager”, „Transport Manager”, „Production Manager”, a także z przedstawicieli niezależnych organizacji branżowych i środowiska akademickiego. Kapituła projektu wyłoni również laureatów w dwóch interdescyplinarnych kategoriach poprzez wewnętrzne głosowanie.
PRAKTYCZNE
WYZNACZNIKI
Nad ankietami plebiscytowymi pracują najlepsi specjaliści branżowi wraz z wykwalifikowanymi audytorami, aby zbudować statystycznie relewantne kwestionariusze oddające kluczowe cechy pozwalające na osiągniecie satysfakcji klienta końcowego w poszczególnych kategoriach.